زانيارى

ناساندن

سياره وارد امريكي بيها ضربه من وره تبديل جنطوجاملاغات سياره نظافتها 70%ه وجاملاغات يعني نظافتها 70%

ووردةكارى

لة دواى بةرهةم بطةرىَ
ئۆتۆمبیل بۆ فرۆشتن
نرخ
85 $
جؤر
Hundai
جؤر
Accent
مؤديل
2013
رةنط
اســود
دوورى براو
500000
جوولة طوازريَنةر
ئؤتؤماتيك
ذمارةى تةليفؤن
07802797534
پارێزگا
النجف
شار
النجف
بةروارى بلاوكردنةوى ریکلام
31/12/2018